fbpx
Spring naar de inhoud

Voorwaarden

 

ALGEMENE VERKOOPS, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

 1. Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur of van de bestelbon en ondertekend voor akkoord door de klant, zijn enkel en bij uitsluiting van elke andere, de voorwaarden van toepassing dewelke hieronder zijn vermeld.
 2. De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op nu geldende waarden van lonen, materialen en diensten. Als deze prijzen wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen.
 3. Klachten over de levering moeten ons toekomen binnen de acht dagen na de levering en alleszins voor het gebruik of de voortverkoop van de goederen.
 4. Bij niet betalen van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd ten belope van 15 % per jaar op het factuurbedrag. Ook is er als schadebeding en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 40 % van het factuurbedrag met een minimum van 100 €.
 5. In geval van annulatie van de bestelling is de koper eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 50 % van de waarde van de bestelling, met hetzelfde minimum van 100 € en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid van een hogere schade te eisen.
 6. Onkosten verbonden aan onbetaalde facturen of cheques evenals inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet inbegrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend.
 7. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken of de vrederechter territoriaal bevoegd van de plaats waar de verkoper zijn uitbatingzetel, hoofdzetel of woonplaats heeft.
 8. Ongeoorloofde handelingen aan boord die een gevaar zijn voor de opvarenden, dronkenschap, verbaal geweld, handtastelijkheden, geweld, kunnen aanleiding geven tot het stoppen van de vistrip. Schadevergoeding t.b.v. klant is in dat geval uitgesloten.
 9. U dient in het bezit te zijn van de vereiste – en geldige vergunningen. (Hier kan de gids bij helpen.)
 10. U dient zich te houden aan alle van toepassing zijnde wetten en regels van de Nederlandse wet en visserijwetgeving.
 11. Om met een boot het water op te kunnen, dient u te kunnen zwemmen.
 12. De visgids bepaald enkele dagen voor vertrek éénzijdig op basis van weersvoorspellingen, dat de gekozen datum wel of niet kan doorgaan.
 13. De visgids kan eenzijdig beslissen dat de aan de gang zijn vistrip wordt geannuleerd of afgebroken, als de weersomstandigheden het verder vissen niet meer toelaten, dit geeft geen enkel recht op schadevergoeding.
 14. Wanneer aan de vertrekplaats de weersomstandigheden het doorgaan van de visdag onmogelijk maken, wordt in overleg de klant een andere datum gekozen.
 15. Uw deelname geschiedt geheel voor eigen risico. U ziet af van elke mogelijke vervolging in geval van een ongeluk, calamiteit, persoonlijke schade, op welk gebied dan ook. Er zijn automatische reddingsvesten aan boord, indien u afziet van het dragen daarvan zijn de mogelijke gevolgen voor rekening van de deelnemer.
 16. Ziekte van één of meerdere deelnemers moet op voorhand gemeld worden. Er kan een temperatuurmeting uitgevoerd worden voor afvaart. Als gevolg van een vaststelling van koorts kan de vistrip afgelast of uitgesteld worden.
 17. U dient vooraf te betalen. 30 % een week voor geplande datum, het saldo per cash voor vertrek aan de helling.
 18. U wordt aansprakelijk gesteld voor schade die door uw toedoen aan de boot of materiaal wordt toegebracht.
 19. Het Volkerak/ Hollandsch Diep/ Haringvliet is groot water. Het ligt ook vlak onder de kust en is daarmee windgevoelig! Bij meer als 4 BF is uitvaren niet overal verantwoord (afhankelijk van de windrichting) en gaan we eventueel improviseren op een andere locatie.  
 20. Met mist en een zicht onder 1000 meter mag er niet gevaren worden.
 21. Roken in de boot kan, maar eventuele schade wordt verrekend.
 22. Consumptie van alcohol tijdens een vistrip is niet toegestaan.
 23. Er wordt altijd gevist onder het principe “catch and release”.
 24. Het deelnemen aan een vistrip houdt in dat u alle algemene voorwaarden gelezen en goedgekeurd hebt.
× Chat